Patent Destek ve Teşvikler , TÜBİTAK Patent Destek Programı, Destek kapsamı, Ulusal Patent Başvuruları, Kimler başvurabilir?, Kriterler, Kosgeb destek programı başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Patent Destek ve Teşvikler , Yozgat Patent ‘ in detaylı açıkladığı  Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ve Patent Nereden Ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Patent, Faydalı Model destek ve teşvik veren kurumları aşağıda bulabilirsiniz.

 

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI | YOZGAT PATENT

 

tübitak patent destek programı-yozgat patent
tübitak patent destek programı-yozgat patent

Patent Destek ve Teşvikler , Bilim Kurulunun 02 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Patent Destek ve Teşvikler , Bu program kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.

 

Destek Kapsamı

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (Türk Patent) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

Araştırma Raporu Desteği,
İnceleme Raporu Desteği,
Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü
verilecektir.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
İnceleme Raporu Desteği,
EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir.

Ulusal Patent Başvurularında;

Patent Destek ve Teşvikler , Başvuru sahibi, Türk Patent’in internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla  www.turkpatent.gov.tr  adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.

Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.

 

Uluslararası Patent Başvurularında;

WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak Türkiye seçilmesi zorunludur. Bu kapsamında PCT başvuruları için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler doğrudan Türk Patent’e yapılacaktır.

EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

 

Kimler Başvurabilir?

Patent Destek ve Teşvikler , Türk Patent, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Patent Destek ve Teşvikler , Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.

Patent Destek ve Teşvikler , Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

 

Kriterler

Ulusal Patent Başvurusu Araştırma ve İnceleme Raporu, Uluslararası Patent Başvuru Desteklerine uygun şartları sağlayan tüm başvurular desteklenecektir.

 

KOSGEB PATENT DESTEK PROGRAMI | YOZGAT PATENT

 

kosgeb patent destek programı-yozgat patent
kosgeb patent destek programı-yozgat patent

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

1 Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Kapsam

MADDE 2

1 Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilere KOSGEB tarafından uygulanacak Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

1 Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

1 Bu programda yer alan;

a  Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b  Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

c  Endüstriyel Uygulama: Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetlerini,

ç  Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

d  Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

e  Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

f  İnovasyon (Yenilik): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını,

g  İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

ğ  İşlik: TEKMER binalarında veya TEKMER’lerin kullanımına tahsis edilmiş alanlarda yer alan, işletme ve girişimcilere proje süresi boyunca tahsis edilen çalışma mekanlarını,

h  İzleyici: Proje ile ilgili faaliyetleri, proje süresince ve tamamlanmasını müteakip, dönemsel olarak izlemek, incelemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

ı  KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

i  KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

j  KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

k  Kurul: Ar-Ge, inovasyon ile endüstriyel uygulama projelerini değerlendiren ve karar alan değerlendirme ve karar kurulunu,

l  Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

m  Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

n  Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER): Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve girişimcilerin, Ar-Ge ve inovasyon ile endüstriyel uygulama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından kurulan veya kurdurulan merkezi ifade eder.

Yozgat Patent’ in detaylı açıkladığı Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ve Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazılarımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

Programdan yararlanma koşulu, başvuru ve değerlendirme

MADDE 5

1 İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veritabanı’na kayıtlı olmaları esastır.

 Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur.

 Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.

 Değerlendirme sonucu, işletmeye veya girişimciye bildirilir.

 Projesi kabul edilen girişimci, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

 Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB

Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Destek programının kapsamı

MADDE 6

1 Bu program, Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama Programları olmak üzere iki alt programdan oluşur. Bu alt programlar kapsamında sağlanacak destekler ve bunlara ilişkin genel prensipler aşağıda belirtilmiştir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

MADDE 7

1 Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, proje giderlerine Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

a  İşlik tahsisi veya kira desteği

1 Proje başvurusu kabul edilen işletmeye veya girişimciye proje süresince işlik tahsisi yapılabilir. İşlik tahsisi karşılığında işlik kullanım bedeli alınmaz.

 Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince aylık azami 500 (beşyüz) TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

b  Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği:

1 Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 (yüzbin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 (ikiyüzbin) TL destek sağlanır.

c  Personel gideri desteği

1 Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL ve doktora mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

 Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve süresine Kurul karar verir. Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmaz.

d  Proje geliştirme desteği

1 İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

e  Başlangıç sermayesi desteği

1 Bu destekten; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden arge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için sağlanır.

 Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 (yirmi bin) TL olup, destek oranı % 100’dür.

Endüstriyel Uygulama Programı

MADDE 8

1 Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında, proje giderlerine Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

a  Kira desteği

(1) Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır.

b  Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği:

1 Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 (iki yüz bin) TL destek sağlanır.

 Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır.

c  Personel gideri desteği

1 Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 500 (beşyüz) TL, ön lisans mezunlarına 1.000 (bin) TL, lisans mezunlarına 1.500 (binbeşyüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (ikibin) TL ve doktora mezunlarına 2.500 (ikibinbeşyüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

 Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve destekleme süresine Kurul karar verir.

Proje süresi

MADDE 9

1 Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en az 12 (on iki) ay, en çok 24 (yirmidört) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

 Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (onsekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları

MADDE 10

1 Bu program kapsamında her bir proje için verilecek desteklerin üst limit ve oranları ekli tabloda verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Süreci

Destek başvuruları, değerlendirme, onay ve ödeme koşulları MADDE 11

1 İşletme, her bir destek için Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar dahilinde ilgili KOSGEB Birimine başvuru yapar.

 İlgili KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletmeye bildirir.

 İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek, ödemeye esas belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa, bu durum Programın uygulama esasında ayrıca belirtilir.

 İlgili KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

İzleme

MADDE 12

1 Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, KOSGEB personeli ve/veya İzleyici tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 13

1 Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından başvurusu reddedilen girişimci veya işletme, aynı proje için başka KOSGEB Birimine başvuramaz.

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, işletmenin aynı anda bir projesi desteklenir.

Projenin tamamlanması halinde, yeni bir proje sunulabilir. Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.

 Endüstriyel Uygulama Programından işletme bir defa faydalanır.

 Projesi tamamlanmış olan işletme tarafından hazırlanacak olan sonuç raporu, Kurul tarafından değerlendirilerek, projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.

Projenin başarılı/ başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.

 Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

 Proje süresinde işletmenin tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler Kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

 Yurtdışı’ndan satın alınan mal ve hizmetlerde, bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

 İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

 Proje süresi bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. Bu hüküm tasfiyesi başlayan, kapanan veya Kurul tarafından projesi sonlandırılan işletmeleri kapsamaz.

10 Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

11 Kurulun oluşumu ve çalışma esasları, programın uygulama esaslarında belirlenir.16

12 Kurul üyesi öğretim elemanları, projeye görüş verecek öğretim elemanları ile izleyiciye ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.17

13 Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletmeler için bu hüküm uygulanmaz.

14 Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

15 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

16 Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

17 Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır

Uygunsuzluk

MADDE 14

1 Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye veya girişimciye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin veya girişimcinin müracaatı halinde destek süreci devam eder.

 Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklar da, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Destek programının uygulama esasları

MADDE 15 – (1) Destek Programının Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.

EK: Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Kapsamında Proje Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.

Bir yanıt yazın